Represented company:
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu "Datse Grupp" filialas
Lvovo g. 13C -5, LT-09313 VILNIUS,